Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri, Üyelik Türleri ve Koşulları, Üye Oluş Yöntemi ve Kimlik Kartı ve Üyelik Numarası:
Madde 3-
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Üyelik Türleri ve Koşulları’ndaki nitelikleri taşıması durumunda bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelik Türleri ve Koşulları
Dernek, genel koşulları taşıyan iki tür üyeden oluşur.

1) Asıl Üyeler: Derneğe,

   a. Bir kuruluşta bilgi işlem ya da bilişim alanında çalışanlar,

   b. Ortaöğretim kurumlarının bilişimle ilgili bölümlerinde eğitim görmüş ve görmekte olanlar,

   c. Üniversitelerin bilişimle ilgili bölümlerinde eğitim görmüş ve görmekte olanlar,

   d. Bilişim alanlarında araştırma veya yayın yapanlar ile temel olarak bilişim sektöründe çalışmamakla birlikte, kendi alanlarında bilişim sektörüne yönelik çalışma, araştırma veya yayın yapanlar,

   e. Bilişim teknolojilerini kuruluşlarında yaygın ve verimli olarak kullanılmasını sağlayanlar,

   f.  Bilişime profesyonelce ilgi duyan

ve derneğin amaçlarını benimseyip o doğrultuda çalışanlar asıl üye olabilirler.

2) Onursal Üyeler: Yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösteren, koruyan ve amaçlarını gerçekleştirmesi için yardımlarda bulunan kimselere Yönetim Kurulu kararıyla, kendilerine bilgi verilerek onursal üyelik verilir. Onursal üyeler, Genel Kurul‘da oy kullanamazlar. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, ödenti ödeme yükümlülükleri de yoktur.

Üye Oluş Yöntemi
Derneğe üye olmak isteyenler vesikalık fotoğraf, adli sicil raporu, sağlık raporu, yerleşim yeri belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, öğrenciler için öğrenci belgesi, mezun adaylar için diploma fotokopisi ile birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen üyelik başvuru formunu doldurup imzalayarak, Yönetim Kuruluna teslim ederek başvurabilirler.

Üye adayının üyeliğe kabulü için bir dernek üyesini referans göstermesi ve giriş aidatını ödemesi zorunludur. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulur. Referans göstermeyen ve giriş aidatını ödemeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilir. 

Kimlik Kartı ve Üyelik Numarası
Üyelere biçimi tek tür olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir “Kimlik Kartı” ile üyelik tarihine göre bir “Üyelik Numarası” verilir.

Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.    

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
    1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
    2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
    3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
    4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
    5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 

Menü